top of page

Lalita Sahasranamam - Part 5

Updated: 20 hours ago

இந்த பகுதியில் அம்பாளின் சில எளிமையான நாமங்களை கற்போம். எளிமையாக இருந்தாலும் அவை ஆழமான கருத்துக்கள் கொண்டவை. அவள் நிஷ்காரணா - எல்லாவற்றிற்கும் முதன்மையாகவும் மூல காரணமாகவும் இருப்பதால் அவளது இருப்புக்கு காரணம் தேவையற்றது அவள் நிரூபாதி = வரையறையற்றவள் - எல்லையற்று எல்லாமாகவும் விளங்குபவள். உபாதி என்றால் Limitation / constraints. ஜீவன் காலம், தூரம் போன்ற பல உபாதிளால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறான். ஏனென்றால் ஜீவர்கள் ஒரு உடலுக்குள் மட்டுமே வியாபித்து இருக்க முடியும். அந்த உடல் இருக்கும் இடத்தைத் தவிர மற்ற இடத்தில் இருக்க முடியாது. இந்த உபாதி தேச பரிச்சின்னம் எனப்படும். எல்லா இடத்திலும் ஒரே நேரத்தில் நீக்கமற நிறைந்திருக்கும் வியாபகத் தன்மை சைதன்ய ரூபிணியான அம்பாளுக்கு மட்டுமே உண்டு.


இதே போல் மற்ற நாமங்களை சிந்தித்து ஆராய்ந்து புரிந்து கொள்வோமாக.


Ragam: Shree


भवानी भावनागम्या भवारण्य-कुठारिका ।


भद्रप्रिया भद्रमूर्तिर् भक्त-सौभाग्यदायिनी ॥ ४१॥

भक्तिप्रिया भक्तिगम्या भक्तिवश्या भयापहा ।


शाम्भवी शारदाराध्या शर्वाणी शर्मदायिनी ॥ ४२॥


शाङ्करी श्रीकरी साध्वी शरच्चन्द्र-निभानना ।


शातोदरी शान्तिमती निराधारा निरञ्जना ॥ ४३॥


निर्लेपा निर्मला नित्या निराकारा निराकुला ।


निर्गुणा निष्कला शान्ता निष्कामा निरुपप्लवा ॥ ४४॥


नित्यमुक्ता निर्विकारा निष्प्रपञ्चा निराश्रया ।


नित्यशुद्धा नित्यबुद्धा निरवद्या निरन्तरा ॥ ४५॥


निष्कारणा निष्कलङ्का निरुपाधिर् निरीश्वरा ।


नीरागा रागमथनी निर्मदा मदनाशिनी ॥ ४६॥


निश्चिन्ता निरहंकारा निर्मोहा मोहनाशिनी ।


निर्ममा ममताहन्त्री निष्पापा पापनाशिनी ॥ ४७॥


निष्क्रोधा क्रोधशमनी निर्लोभा लोभनाशिनी ।


निःसंशया संशयघ्नी निर्भवा भवनाशिनी ॥ ४८॥ or निस्संशया


निर्विकल्पा निराबाधा निर्भेदा भेदनाशिनी ।


निर्नाशा मृत्युमथनी निष्क्रिया निष्परिग्रहा ॥ ४९॥


निस्तुला नीलचिकुरा निरपाया निरत्यया ।


दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहन्त्री सुखप्रदा ॥ ५०॥


Meaning

Bhavani

भवानी is the shakti of भव (शिव is भव) which means one who exists, as well as that which enable existence.

Bhavanagamya

She who can be known by mental process of Her awareness ( inner worship like mantra chanting, purification of mind through meditation on the meaning of mantra)

Bhavaranya kutharika

Who is verily like an axe for clearing the jungle of Samsara

Bhadrapriya

Who is fond of everything auspicious

Bhadramurtih

Who is the embodiment of auspiciousness

Bhakta saubhagya dayini

Who grants all-round advancement to devotees, both in the spiritual and the material fields

Bhaktipriya

Who is fond of true devotion

Bhaktigamya

She Who Is Attained Only Through Devotion

Bhaktivashya

She Who Is To Be Won Over By Devotion

Bhayapaha

She Who Dispels Fear

Shambhavi

She Who Is The Wife Of Shambhu (Shiva)

Sharadaradhya

She Who Is Worshipped By Sharada (Sarasvati)

Sharvani

She Who Is The Wife Of Sharva (Shiva). शर्व form of Shiva represents the Earth Element.

Sharmadayini

Who is the bestower of happiness

Shankari

Who is Shankari the Consort of Shiva, who is inseparable from Her

Shrikari

She Who Bestows Riches In Abundance

Sadhvi

Who is a paragon of virtue

Sharachandra nibhanana

Whose face shines like the autumnal moon

Shatodari

Who has a very slender waist

Shantimati

Who is full of peace

Niradhara

She Who Is Without Dependence

Niranjana

Who is free from the stain of ignorance. अञ्जना means अविद्या  as अविद्या is always compared to darkness/  

Nirlepa

Who is free from all affectations of external factors.  She is beyond karma arising out of various actions.

Nirmala

Who is free from all impurities

Nitya

Who is eternal

Nirakara

Who is not limited to and by any form

Nirakula

Who is never agitated

Nirguna

Who is beyond the three Gunas of Prakrti – Sattva, Rajas and Tamas

Nishkala

She Is Without Parts as she is पूर्ण orcomplete

Shanta

Who is ever serene

Nishkama

Who is free from desires

Nirupaplava

She Who Is Indestructible. उपप्लवा means that which gets destroyed.

Nityamukta

She Who Is Ever Free From Worldly Bonds

Nirvikara

She Who Is Unchanging

Nishhprapajncha

She Who Is Not Of This Universe

Nirashraya

She Who Does Not Depend On Anything

Nityashuddha

She Who Is Eternally Pure

Nityabuddha

She Who Is Ever Wise

Niravadya

She Who Is Blameless Or She Who Is Praiseworthy

Nirantara

Who is without any division, being eternal by nature

Nishhkarana

Who has no cause for Herself, as she is the first cause

Nishhkalanka

Who is without any stain

Nirupadhih

Who Is Not Conditioned Or Has No Limitations

Ragamathani

She Who Destroys Desires (Passions)

Nirmada

She Who Is Without Pride

Mada Nashini

She Who Destroys Pride

Nishchinta

She Who Has No Anxiety In Anything

NirahaNkara

Who is without any egoism

Nirmoha

Who is free from false view of things

Moha Nashini

Who dispels all illusions

Nirmama

Who is devoid of self-interest in any matter, as She includes everyting in Herself

Mamatahantri

Who destroys the sense of self – centredness in devotees

Nishhpapa

Who is sinless

Papa Nashini

Who destroys sins together with the root of all sins

Nishhkrodha

Who is without anger

Krodha Shamani

Who destroys the tendency to get angry

Nirlobha

Who is free from greed

Lobha Nashini

She Who destroys greed In Her devotees

Nisamshaya

Who has no doubts

Samshayaghni

Who destroys all doubts

Nirbhava

Who is not involved in the cycle of births and deaths

Bhavanashini

Who frees devotees from involvement in the cycle of births and deaths

Nirvikalpa

Who is without any modifications, as she is pure consciousness

Nirabadha

She Who Is not disturbed by anything

Nirbheda

She Who Is beyond all sense of differencs

Bhedanashini

Who destroys the sense of differences

Nirnasha

Who is deathless

Mrutymathani

Who destroys the fear of death

Nishkriya

Who is without involvement in action

Nishparigraha

Who is not receiving any help;

Parigraha means attendants, wife, acceptance and root. She is having none of these as She is self-reliant

Nistula

Who is peerless

Nilachikura

Whose locks of hair are shining black colour

Nirapaya

Who is imperishable

Niratyaya, nir-atyaya

Who is endless or is indestructible; அத்யயா என்ற சொல்லுக்கு "இறுதி - விளிம்பு" என்றும் பொருள் உண்டு, அதனால் நிரத்யயா என்ற நாமத்தை வரையரையற்று நிரம்பியிருப்பவள் என்று நிர்குண உபாசனையாக பொருள் கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது.

Durlabha

Who is difficult to attain

Durgama

Who is hard to approach

Durga

Who is difficult of access

Duhkhahantri

Who puts an end to sorrow

Sukhaprada

Who bestows all happiness


இனி எம் எஸ் ஷீலாவின் ஒலி நாடாவின் ஒரு பகுதியாக 40-50 ஸ்லோகங்களை ஸ்ரீ ராகத்தில் கற்போம்.
11 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page