top of page

Lalita Sahasranamam - Part 9

Updated: 5 days ago

லலிதா சகஸ்ரநாம ஸ்தோத்திரமும் பொருளும் தொடர்ந்து கற்றுக் கொள்வோம். சில நாமங்களின் பொருளை ஆழமாக சிந்திக்க வேண்டி உள்ளது.


வியாஹ்ருதி என்றால் என்ன?

வேத மந்திரங்களுக்கெல்லாம் தாயாக விளங்கும் காயத்ரி மந்திரம் 24 அட்சரங்களைக் கொண்டது. சந்தியா வந்தன நேரத்தில் பிராமணர்கள் கூறும் காயத்ரி மந்திரம் எழுப்பும் புனிதமான ஒலி வியாஹ்ருதி என்று அழைக்கப்படுகிறது. அப்போது அந்த பிராமணர்கள் நான்கு மூலைகளிலும் முழு பிரபஞ்சத்திலும் உள்ள அனைத்து நல்ல குணங்களையும் கொண்டு வந்து ஒரே குடும்பமாக இருக்கும் இந்த பிரபஞ்ச உலகத்தின் அங்கம் நான் என்று தன்னுடைய இதயத்திலும் மனதிலும் பதித்து கொள்கிறான்.


காயத்ரி மந்திரத்தில் எட்டு எழுத்துகள் கொண்ட 3 பாதங்கள் உள்ளன. ஒவ்வொரு பாதமும் ஒவ்வொரு வேதத்தின் சாரம். ரிக், யஜுர், சாமம் என்ற மூன்று வேதங்களின் சாரமே காயத்ரி மந்திரம். இந்த மந்திரத்தை பிரணவம், வ்யாஹ்ருதி மற்றும் காயத்ரி மந்திரத்தின் மூன்று பாகங்கள், ஆக ஐந்து பாகங்களாக பிரித்து ஜபிக்க வேண்டும்.


வியாஹ்ருதி ஸப்த பிரம்மத்தை மந்திரங்களின் சரியான உச்சாடனத்தால் அடையும் வழி. லலிதா தேவியே அதற்கு வழியாகவும் சாரமாகவும் திகழ்கிறாள்.


What is the meaning of Vyaahruthi?

Vyahruti means utterances expressed in a specific meter. It is the holy sound produced by the Brahmins/Dwijas during the Sandhya Vandana, and during this worship, the practitioner brings in all the good qualities from the four corners and the entire universe into his/her heart and resolves that I am part of this Cosmic Family.


Aum, or Pranava mantra, is the primordial sound from which the whole universe was created.  It consists of three letters A U M. These three letters expand into the three Vyahrutis. BHU, BHUVAH, SUVAH - They are the Maha Vyahrutis representing Brahma, Vishnu, Maheswara. Those following the Shakti path believe that the three letters Maha Kaali, Maha Lakshmi, and Maha Saraswati. The vyahritis were made at the beginning of creation and represent the seven planetary systems including Bhur, Bhuvah, Svah, Mahah, Janah, Tapah, and Satyalokas. Besides denoting the seven worlds, the vyahritis denote the seven planes of consciousness.


Gayatri mantra forms the essence of the three Vedas three vedas Rig, Yajus, and Sama.


Four Types of Speech in Hindu Philosophy

There are four levels of speech. Para, Pashyanti, Madhyama, and Vaikhari. 

  1. Para: The very beginning of a thought, where it's just a feeling. The thought materializes directly from the faculty of awareness.

  2. Pashyanti: imagining a picture in your mind but not talking about it yet. Pashyanti is spoken with the eyes;

  3. Madhyama: The thoughts in your head before you say them out loud. Madhyama emerges into the world through the nose, madhyama adds prana to the words

  4. Vaikhari: When you use your voice to tell what you're thinking. It operates in the mouth alone, via the physical tongue;Let's continue to learn Lalita Sahasranamam - specifically the lines 81-90.


Ragam: Ananda Bhairaviपरा प्रत्यक्चितीरूपा पश्यन्ती परदेवता ।


 मध्यमा वैखरीरूपा भक्त-मानस-हंसिका ॥ 81॥


 

 कामेश्वर-प्राणनाडी कृतज्ञा कामपूजिता ।


 श‍ृङ्गार-रस-सम्पूर्णा जया जालन्धर-स्थिता ॥82॥


 

 ओड्याणपीठ-निलया बिन्दु-मण्डलवासिनी ।


 रहोयाग-क्रमाराध्या रहस्तर्पण-तर्पिता ॥ 83॥


 

 सद्यःप्रसादिनी विश्व-साक्षिणी साक्षिवर्जिता ।


 षडङ्गदेवता-युक्ता षाड्गुण्य-परिपूरिता ॥84॥


 

 नित्यक्लिन्ना निरुपमा निर्वाण-सुख-दायिनी ।


 नित्या-षोडशिका-रूपा श्रीकण्ठार्ध-शरीरिणी ॥ 85॥


 

 प्रभावती प्रभारूपा प्रसिद्धा परमेश्वरी ।


 मूलप्रकृतिर् अव्यक्ता व्यक्ताव्यक्त-स्वरूपिणी ॥ 86॥


 

 व्यापिनी विविधाकारा विद्याविद्या-स्वरूपिणी ।


 महाकामेश-नयन-कुमुदाह्लाद-कौमुदी ॥87॥


 

 भक्त-हार्द-तमोभेद-भानुमद्भानु-सन्ततिः ।


 शिवदूती शिवाराध्या शिवमूर्तिः शिवङ्करी ॥88॥


 

 शिवप्रिया शिवपरा शिष्टेष्टा शिष्टपूजिता ।


 अप्रमेया स्वप्रकाशा मनोवाचामगोचरा ॥89॥


 

 चिच्छक्तिश् चेतनारूपा जडशक्तिर् जडात्मिका ।


 गायत्री व्याहृतिः सन्ध्या द्विजबृन्द-निषेविता ॥90॥


 

Meaning


Para

Who is the Para or the Transcendent Word (above the other lower stages of speech known as Pashyanti, Madhyama and Vaikhari)

Pratyak chitirupa

She who makes us look for wisdom inside; Who is in the form of consciousness turned inwards (when the Reality is unmanifest in dissolution) . Pratyak = inwards;

Pashyanti.

Who is Pashyanti or speech in the inaudible stage

Paradevata

Who is the object of supreme devotion.

Madhyama

Who is Madhyama, the speech in the middle stage of its external expressions.

Vaikharirupa

Who is Vakhari the uttered audible speech

Bhakta manasa hamsika

Who is the swan sporting in the Manasa lake of Her devotees’ minds

Kameshvara prananadi

Who is the very life of Her Consort Kameshvara

Krutagya

Who knows all that men do; நமது செயல்கள் அனைத்தையும் அவை நிகழும் போது அறிபவள்

Kamapujita

Who is adored by Manmatha the god of love (or who dwells in the Muladhara Chakra)

Shrungara rasa sampoorna

Who is the essence of Love (or who lives where love in fullness is found).

Jaya

Who is designated as the victorious one.

Jalandhara sthita

Who is Vishnumukhi at the holy shrine of Jalandhara (or who dwells in Visuddhi chakra).

Odyana pithanilaya

Who is present at holy seat or Odyana (or who dwells in the Agya Chakra)

Bindumandala vasini

Who dwells in the Brahmarandhra of the individual

Rahoyaga kramaradhya

Who is to be worshipped by secret rites

Rahastarpana tarpita

Who is gratified by secret libations

Sadyahprasadini..

Who bestows Her grace immediately on being so worshipped.

Vishva sakshini

Who is the witness of everything in the universe

Sakshivarjita

Who has Herself no witness

Shadanga devatayukta

Who is accompanied by the deities of the six Angas (or parts – heart, head, hair, eyes, armour and weapons)

Shadgunya paripurita

Who is endowed with the six merits disposition of forgiving, compassion, peacefulness, tolerance, truthfulness and steadfastness.

Nityaklinna

Who is ever compassionate  क्लिन्न means Affectionate; உருகிய மனது உடையவள்;

Nirupama

Who is peerless

Nirvana sukhadayini

Who confers the bliss of Nirvana

Nityashoda shikarupa

Who is in the form of the sixteen Nityas (Tripurasundari with Her companions) The sixteen vowels of the Matrika represent the sixteen Nitya Shaktis. The worship of the Nitya Devis is connected with the phases of the moon.

Shrikantha ardha sharirini

Who has a body constituting the half of Siva. Shrikantha means Shiva; Shri means poison

Prabhavati

Who is endowed with the power of effulgence

Prabharupa

Who is the effulgence of Power itself.

Prasiddha

Who is the celebrated

Parameshvari

Who is the sovereign Supreme.

Mulaprakrutih

Who is the first cause (for the universe)

avyakta

Who is the unmanifest state of the universe.

Vyakta avyakta svarupini

Who is the manifest and the unmanifest states

Vyapini

Who is all – pervading.

Vividhakara

Who has many forms.

Vidyavidya svarupini

Who is both Knowledge and Ignorance

Mahakamesha nayana kumudhalda kaumudi

Who gladdens the eyes of Her Lord Kameshvara as the moon gladdens the water – lilies. மஹா காமேஸ்வரனின் கண்கள் என்னும் அல்லி மலரை மலரச் செய்யும் நிலவொளியானவள்

Bhaktaharda tamobheda bhanumadh bhanusantatih:

Who dispels the darkness of ignorance in the minds of devotees as the sun’s rays dispel the darkness of the world. பக்தர்களின் மனதில் இருக்கும் தமோ குணத்தை விரட்டும் சூர்யனிலிருந்து உதித்த சூர்யக் கிரணங்களைப் போன்றவள்

Shivaduti

For whom Shiva became the herald

Shivaradhya

Who is worshipped by Shiva

Shivamurtih

Whose form is Shiva

Shivankari

Who dispenses happiness

Shivapriya

Who is the beloved of Shiva

Shivapara

Who is solely devoted to Shiva; சிவனுக்கு மட்டுமே ஆட்பட்டவள்

Shishteshta

Who is dear to the righteous

Shishtapujita

Who is adored by the righteous

Aprameya

Who is Infinite, that is immeasurable. அளவிடவும் நிரூபிக்கப்படவும் முடியாதவள்

Svaprakasha

Who is self-illumined

Manovachama gochara

Who is beyond the range of mind and speech

Chitshakti

Who is the Power of Consciousness.

Chetanarupa

Who is pure consciousness itself. சுத்தப் பிரஞ்கையின் உருவமாய் இருப்பவள்

Jadashakti

Who is manifesting as the mechanical forces operating the inanimate. ஜடங்களுக்கு ஆற்றலை அளிப்பவள்/ஜட உலகை ஆக்கும் ஆற்றல் கொண்டவள்

Jadatmika

Who is the innermost essence of all mechanical forces; ஜட உலகின் ஆத்மாவாக இருப்பவள்

Gayatri

Who is the Gayatri Mantra.

Vyahrutih

Who is the energy/ source of seven Vyahrutis (ivocations) of Gayatri Mantra. தெய்வீக சொற்களின் ஆற்றலாய் திகழ்ந்து சிறப்பிப்பவள். காயத்ரி மந்திரத்தின் தெய்வீக உச்சரிப்பில் உள் உறைபவள்

Sandhya

Who is the Deity for whose adoration the Sandhya (twilight worship) is done. Sandhya is the time when day and night meet. Hence it denotes the union of jeevatma and Paramatma. அம்பிகை ஜீவ-பரமாத்ம ஐக்கியத்தின் காரணமும் சாரமாகியவள்.

Dvijabrunda nishevita

Who is adored by holy men at the Sandhya worship


Let's hear, as usual, M S Sheela sing the lines 81-90

Recent Posts

See All
bottom of page