top of page

Learn Nama Ramayanam - Part 4

Updated: Apr 19

॥ किष्किन्धाकाण्डम् ॥

हनुमत्सेवितनिजपद राम् ॥४९॥

नतसुग्रीवाभीष्टद राम् ॥५०॥

गर्वितवालिसंहारक राम् ॥५१॥

वानरदूतप्रेषक राम् ॥५२॥

हितकरलक्ष्मणसंयुत राम् ॥५३॥

राम् राम् जय राजा राम् ।

राम् राम् जय सीता राम् ।


॥ सुन्दरकाण्डम् ॥

कपिवरसन्ततसंस्मृत राम् ॥५४॥

तद्‍गतिविघ्नध्वंसक राम् ॥५५॥

सीताप्राणाधारक राम् ॥५६॥

दुष्टदशाननदूषित राम् ॥५७॥

शिष्टहनूमद्‍भूषित राम् ॥५८॥

सीतावेदितकाकावन राम् ॥५९॥

कृतचूडामणिदर्शन राम् ॥६०॥

कपिवरवचनाश्वासित राम् ॥६१॥

राम् राम् जय राजा राम् ।

राम् राम् जय सीता राम् ।


MS Subbalakshmi


Durga Mythreyee:Suddha Saranga

Arohanam: ‘N2 S R2 M P N S’

Avarohanam: S N P M2 P R m1 R S ‘N S


Pa ma2 paa rii ri ri sa sa ni sa nii

Ni da sa ni rii saa rii ma2 ma paa

Paa pa pa nii ni da saa sa ni saa

Saa sa sa nii daa paa pa ma2 paa

Ma1 ri pa ma2 daa pa pa ma1 rii ri ri saa

Rii ri maa2 ma pa pa ni da ni sa nii

Saa sa nii da pa pa ri ma1 rii saa
Desh ragam

sa ri2 ma1 pa ni2 sa

sa ni1 da2 pa ma1 ga2 ri2 sa


Ni2 pa ni ni saa sa sa ga ri ma ga saa

Rii ma ma paa paa pa da pa ma ma ma ga ga rii

Ri ga ri ma gaa ri sa rii ma ma paa

Daa da da maa ga ma paa ni2 ni saa

Saa sa pa daa maa ga ri ri ga saa

Ni2 pa ni sa ri ga sa ri

ri ma maa gaa maa ri ga rii

Ri ri maa paa pa pa pa da ma pa saa

Sa sa sa pa da da maa ga ri ri ga saa

Paa pa nii ni sa sa ga ri ma ga saa

Saa pa daa pa ma pa ga ri ri ga saa


17 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page