top of page

Lalita Sahasranamam : Part 3

Updated: May 18

சரஸ்வதியின் குருவான ஹயக்ரீவர் அகத்திய மகரிஷிக்கு லலிதா சகஸ்ரநாமத்தின் ஓதுவதால் ஏற்படும் பலன்களை பின் வருமாறு விளக்குகிறார்.


இதனைப் படிக்க நோய்கள் நீங்கும். பூத பிசாச உபாதைகள் விலகும். இதனைப் பாராயணம் செய்யும் பக்தனின் நாவில் சரஸ்வதி தேவி நர்த்தனம் ஆடுவாள். எதிரிகளை பேசமுடியாது வாக்ஸ்தம்பம் செய்துவிடுவாள். அரசனே எதிர்த்தாலும் அவன் அன்னையின் பக்தனிடம் தோல்வி அடைவான். லலிதா சகஸ்ர நாமத்தைப் பாராயணம் செய்யும்போது லலிதாம்பிகையின் பெருமைகள் மட்டுமல்ல, ஆன்மிகம் பற்றிய விழிப்புணர்வு மந்திரங்கள் தந்திரங்கள் பிரபஞ்சத்தின் படைப்பு ரகசியங்கள் என்று முழுமையான ஞானம் உருவாகும்.


போன பதிவை தொடர்ந்து லலிதா ஸஹஸ்ரநாமத்தின் அடுத்த 20 வரிகளை அத்யயனம் செய்ய போகிறோம். அஷ்வாரூடா, தண்டநாதா , மந்திரிணீ , ஜ்வாலாமாலினி, சம்பத்கரீ முதலிய தேவதைகளும் இன்னும் பலப்பல வலிமையும் மேன்மையும் பொருந்திய தேவதைகளும் ஷக்தி சேனையை வழி நடத்திச் சென்று அன்னையின் பண்டாசுர வதத்திற்கு துணை நின்றதை காண்கிறோம்.


Ragam : Arabbhi


सर्वारुणाऽनवद्याङ्गी सर्वाभरण-भूषिता ।


शिव-कामेश्वराङ्कस्था शिवा स्वाधीन-वल्लभा ॥ २१॥


सुमेरु-मध्य-श‍ृङ्गस्था श्रीमन्नगर-नायिका ।


चिन्तामणि-गृहान्तस्था पञ्च-ब्रह्मासन-स्थिता ॥ २२॥महापद्माटवी-संस्था कदम्बवन-वासिनी ।


सुधासागर-मध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी ॥ २३॥


देवर्षि-गण-संघात-स्तूयमानात्म-वैभवा ।


भण्डासुर-वधोद्युक्त-शक्तिसेना-समन्विता ॥ २४॥


सम्पत्करी-समारूढ-सिन्धुर-व्रज-सेविता ।


अश्वारूढाधिष्ठिताश्व-कोटि-कोटिभिरावृता ॥ २५॥


चक्रराज-रथारूढ-सर्वायुध-परिष्कृता ।


गेयचक्र-रथारूढ-मन्त्रिणी-परिसेविता ॥ २६॥


किरिचक्र-रथारूढ-दण्डनाथा-पुरस्कृता ।


ज्वाला-मालिनिकाक्षिप्त-वह्निप्राकार-मध्यगा ॥ २७॥


भण्डसैन्य-वधोद्युक्त-शक्ति-विक्रम-हर्षिता ।


नित्या-पराक्रमाटोप-निरीक्षण-समुत्सुका ॥ २८॥


भण्डपुत्र-वधोद्युक्त-बाला-विक्रम-नन्दिता ।


मन्त्रिण्यम्बा-विरचित-विषङ्ग-वध-तोषिता ॥ २९॥


विशुक्र-प्राणहरण-वाराही-वीर्य-नन्दिता ।


कामेश्वर-मुखालोक-कल्पित-श्रीगणेश्वरा ॥ ३०॥


Meaning

Bhandasura symbolizes hindrances that appear in our spiritual and daily lives. Bhandasura's brothers Vishukra and Vishanga represent illusion and ego. It is with Devi's anugraha that we can achieve victory over the dark forces.


When Devi started for the war with Bandasura, she was accompanied by the powers called anima, mahima etc, Brahmi, Kaumari, Vaishnavi, Varahi, Mahendri, Chamundi, Maha Lakshmi, Nitya Devaths and Avarna Devathas who occupy the Sri Chakra. While Sampatkari devi was the captain of the elephant regiment, Aswarooda devi was the captain of the cavalry. The army was commanded by Dhandini riding on the Charriot called Giri Chakra assisted by Manthrini riding on the chariot called Geya Chakra. Jwala malini protected the army by creating a fire ring around it. ParaShakthi rode in the center on the chariot of Sri Chakra. Nithya Devi destroyed a large chunk of Bandasura’s armies, Bala Devi killed the son of Bandasura, and Manthrini and Dhandini killed his brothers called Vishanga and Vishukra. When the Asuras created blockade for the marching army, Sri Lalitha Tripura Sundari created Ganesha with the help of Kameshwara to remove the blockade. Then Bandasura created the asuras called Hiranyaksha, Hiranya Kasipu and Ravana. The Devi created the ten avatars of Vishnu and destroyed them. She killed all his army using Pasupathastra and killed him with Kameshwarasthra. She then recreated Manmatha for the good of the world. (Hindupedia)

Sarvaruna

She has light reddish colour of the dawn in all her aspects

Anavadhyangi (anavadhya angi)

Every part of Her body is flawless (and in accordance with samudrikā lakśana ); anavadhya (अनवद्य)= flawless;

Sarvabharana bhooshita

She is adorned with all types of ornaments. 

Śiva-kāmeśvarāṅkasthā 

She sits on the left thigh of Śiva (union of static and kinetic energies).  

Shiva

Śiva means auspiciousness. She is the embodiment of auspiciousness. 

Svādhīna-vallabhā 

Her consort (Śiva) belongs to Her alone and He obeys her (Vallabha means lover or beloved). As She is the only creation of Śiva, it is said that Śiva belongs to Her alone.  Śiva is the cause of this universe and Śaktī is His power, and the universe exists as a result of their combination.

Sumeru-madhya-śṛṅgasthā 

She lives in the centre of Meru Mountains. In the middle of Śrī Chakrā there is a triangle and in the centre of this triangle there is dot called bindu (the circle of bliss in the shri Chakra) in which Lalita lives with Her consort Mahā Kāmeśvara.

Śrīman-nagara-nāyikā

She owns this auspicious city called Śrī Nagara as an island called Ratnadvīpa in the midst of ocean of milk.  In the midst of Śrī Nagara there is another city called Śrī Vidya that is surrounded by 25 walls, each wall representing a tattva.  Lalita is the queen of such a place, from where She performs all Her acts of creation, maintenance, etc. பெருமைக்குரிய ' ஸ்ரீ ' எனற நகரத்தின அரசியாக விளங்குபவள்.

Chintāmani-gruhāntasthā

 

She lives in a palace on the northern side of Śrī Nagara constructed out of wish-yielding Chintāmani  gems. 

Pañcha-brahmāsana-sthitā

She is seated on a throne made up of five Brahmans. The five Brahmans are Brahma, Viṣṇu, RudraĪśāna and Sadāśiva.  She is the creator of the Universe and as creation is made out of the five basic elements, it could represent five chakra-s associated with 5 basic elements in our body from mūlādhāra(earth), svādhiṣṭhāna – water, maṇipūraka – fire, anāhata – air to viśuddhi – ākāśh element. Mother Lalita is sitting on these five elements, each element forming four legs of Her throne and one forming the seat.

After crossing these chakra-s, one has to proceed to ājñā chakra where mind is controlled and then proceed to the crown chakra where the union of Śiva and Śaktī takes place.

Maha Padmatavi samstha

She dwells in a lotus forest, the thousand-petalled lotus of the Sahasrara

Kadamba Vanavasini

She resides amidst the grove of Kadamba tress ( which fringe the Chintamani gruha)

Sudhasagara madhyastha

She dwells in the center of the Sea of Nectar. Sudhā-sāgara is a place in sahasrāra. When extreme heat of the kuṇḍalinī reaches soma chakra adjacent to sahasrāra, a nectar-like liquid flows down through the throat and flows into all the 72,000 nāḍi-s of the human body.

Kamakshi

Her eyes are full of grace and compassion

Kamadayini

She grants the prayers of the devotees

Devarsi-gana- samghāta -stūyamānātma-vaibhavā

She is worshipped by gods, goddesses, sages, demigods and goddesses.  Stūyamānātma means worshipping.  Vaibhavā means all pervading.

Bhandāsura-vadhodyukta-śakti-senā-samanvitā 

She is ready with Her army to wage a war against Bhaṇḍāsura.  After Manmatha was turned to ashes by Śiva.  Gaṇeśa playfully collects the ashes and creates a man who turns out to be the evil demon Bhaṇḍāsura.  Bhandasura represents limited knowledge, and Lalita is ready to wage a war against ignorance.

Sampatkarī-samārūḍha-sindhura-vraja-sevitā

She is worshipped by herds of elephants headed by Sampatkarī.

Āśvārūdhā-dhisthitāśva-koṭikotibhi-rāvrtā 

She is surrounded by many war horses headed by Aśvārūḍhā Devi, the chief of the horses. Senses are compared to horses which, if let loose, run faster without a sense of direction. 

Chakrarāja-rathārūḍha-sarvāyudha-parishkrtā

Lalitāmbikā  travels in the Chakrarāja  chariot along with all types of weapons, or the ways of attaining suddhavidyā or the knowledge of the Brahman. Chakrarāja means the Śrī Chakra, the place of Lalitāmbikā.  Pariṣkṛtā means adorned

Geyachakra-rathārūḍha-mantrini-parisevitā

She is attended by Her minister (Syamala) seated in Her chariot named Geya – chakra

Kirichakra-rathārūḍha-daṇḍa-nāthā-puraskṛtā

She is preceded by Danda-nātha, the commander of Her armies in his chariot Kiri-chakra.`

Jvālāmālinikākṣhipta-vahniprākāra-madhyagā

She has taken position in the centre of the rampart of fire constructed by Jvālāmālinikā.

Bhandasainya-vadhodhyukta-śakthi vikrama harṣhitā

She rejoices at the valour of Her Saktis bent on destroying the army of Bhanda

Nityā-pārākramātopa-nirīksana-samutsukā

She is delighted on seeing the aggressiveness of Her Nitya deities in their attack on the army of Bhanda.

bhandaputra-vadhodyukta-bālā-vikrama-nanditā 

She is overjoyed to see Her daughter Bala who is intent on slaying the son of Bhanda

mantrinyambā-virachita-vishanga-vadha-toṣhitā

She feels satisfaction at the destruction of Viṣhaṅga by Her chief minister Syamala

viśhukra-prānaharana-vārāhī-vīrya-nanditā

She appreciates the prowess displayed by Vārāhī in the destruction of Viśhukra

kāmeśvara-mukhāloka-kalpita-śrīganesvara

She, by a mere glance at her Consort Maheśhvara, generates Śrī Gaṇeśa

Let's hear M S Sheela sing the above lines in Arabhi Ragam11 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page