top of page

அபிராமி அந்தாதி 6-10

சென்னியது, உன் பொன் திருவடித் தாமரை. சிந்தையுள்ளே மன்னியது, உன் திரு மந்திரம் - சிந்துர வண்ணப் பெண்ணே முன்னியநின் அடியாருடன் கூடி முறை...

bottom of page